เรียนอังกฤษ,เรียนอังกฤษ นนทบุรี,เรียนอังกฤษ สามัคคี,เรียนอังกฤษ ถนนสามัคคี,อยากพูดอังกฤษ 10 วิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินไหว
ReadyPlanet.com


10 วิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินไหว


 10 วิธีการเอาตัวรอดจากแผ่นดินไหว

FROM DOUG COPP"S ARTICLE ON THE "TRIANGLE OF LIFE", 
จากบทความของดัก คอบบ์ เรื่อง "สามเหลี่ยมชีวิต" 
Edited for MAA Safety Committee brief เรียบเรียงสำหรับการสรุปให้คณะกรรมการด้าน 
ความปลอดภัย MAA 

My name is Doug Copp. I am the Rescue Chief and Disaster Manager of the 
American Rescue Team International (ARTI), the world"s most experienced 
rescue team. The information in this article will save lives in an earthquake. 

ผมชื่อ ดัก คอบบ์ ผมเป็นหัวหน้าหน่วยกู้ภัยและผู้จัดการด้านพิบัติภัยของทีมกู้ภัยนานาชาติแห่งสหรัฐฯ ซึ่ง 
เป็นทีมกู้ภัยที่มีประสบการณ์มากที่สุดในโลก ข้อมูลในบทความนี้จะช่วยชีวิตคนในกรณีแผ่นดินไหว 

I have crawled inside 875 collapsed buildings, worked with rescue teams 
from 60 countries, founded rescue teams in several countries, and one of 
the United Nations experts in Disaster Mitigation for two years. I have 
worked at every major disaster in the world since 1985. 

ผมเคยคลานเข้าไปในตึกที่ถล่มมา 
875 ตึก เคยทำงานกับหน่วยกู้ภัยจาก 60 ประเทศ ก่อตั้งหน่วยกู้ภัย 
ในหลายประเทศ และเป็นเหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านการอพยพผู้คนกรณีเกิดพิบัติภัยขององค์การ 
สหประชาชาติมา 2 ปี ผมได้ทำงานกับพิบัติภัยใหญ่ๆ ในโลกมาตั้งแต่ปี 1985 

In 1996 we made a film, which proved my survival methodology to be correct. 
We collapsed a school and a home with 20 mannequins inside. Ten mannequins 
did "duck and cover," and the other ten mannequins used my "triangle of 
life" survival method. After the simulated earthquake, we crawled 
through 
the rubble and entered the building to film and document the results. The 
film showed that there would have been zero percent survival for those 
doing duck and cover; and 100 percent survivability for people using my 
method of the "triangle of life." 

เมื่อปี 1996 เราได้ทำภาพยนต์ขึ้นมาเรื่องหนึ่งซึ่งได้พิสูจน์ว่าวิธีการรักษาชีวิตของผมถูกต้อง เราได้ 
ถล่มโรงเรียนและบ้านที่มีหุ่นมนุษย์ 20 ตัวอยู่ภายใน หุ่น 10 ตัว "มุดและหาที่กำบัง" และอีกสิบตัวใช้ 
วิธีการรักษาชีวิตแบบ "สามเหลี่ยมชีวิต" ของผม หลังจากแผ่นดินไหวทดลอง เราคลานผ่านซากปรักหัก 
พังและเข้าไปในตึกเพื่อถ่ายภาพและเก็บข้อมูลของผลที่เกิด ในภาพยนต์แสดงให้เห็นว่าอัตราการอยู่รอด 
ของพวกที่มุดและหาที่กำบังคือศูนย์ และโอกาสรอด 100% สำหรับพวกที่ใช้วิธี "สามเหลี่ยมชีวิต" ของผม 

This film has been seen by millions of viewers on television in Turkey and 
the rest of Europe, and it was seen in the USA, Canada and Latin America on 
the TV program. 

ภาพยนต์ชุดนี้ได้ผ่านสายตาของผู้ชมโทรทัศน์เป็นล้านๆ คนในตุรกี และส่วนที่เหลือของยุโรป เคยออก 
อากาศทางโทรทัศน์ในสหรัฐอเมริกา คานาดา 
และลาตินอเมริกา 

The first building I ever crawled inside of was a school in Mexico City 
during the 1985 earthquake. Every child was under its desk. Every child was 
crushed to the thickness of their bones. They could have survived by lying 
down next to their desks in the aisles. 

ตึกแห่งแรกที่ผมได้คลานเข้าไปคือโรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองเม็กซิโกซิตี้ในแผ่นดินไหวปี 1985 เด็กทุก 
คนอยู่ใต้โต๊ะเรียน เด็กทุกคนถูกอัดแบนจนกระดูกแหลก พวกเขาอาจจะมีชีวิตรอดด้วยการนอนราบกับพื้น 
ตรงบริเวณทางเดินข้างๆ โต๊ะเรียนของตัวเอง 

At that time, the children were told to hide under something. Simply 
stated, when buildings collapse, the weight of the ceilings falling upon 
the objects or furniture inside crushes these objects, leaving a space or 
void next to them. This space is what I call the "triangle of life". The 
larger the object, the stronger, the less it will compact. The less the 
object compacts, the larger the 
void, the greater the probability that the 
person who is using this void for safety will not be injured. 

ในเวลานั้น เด็กๆ ได้รับคำแนะนำให้หลบใต้อะไรบางอย่าง อธิบายอย่างง่ายๆ เมื่อตึกถล่ม น้ำหนัก 
ของเพดานที่ตกลงมาบนสิ่งของหรือเครื่องเรือนที่อยู่ภายในจะทับทำลายสิ่งของเหล่านั้น เหลือที่ว่างหรือ 
ช่องว่างข้างๆ มัน ที่ว่างเหล่านี้คือสิ่งที่ผมเรียกว่า "สามเหลี่ยมชีวิต" สิ่งของชิ้นยิ่งใหญ่ ยิ่งแข็งแรง 
โอกาสถูกทับอัดยิ่งน้อย โอกาสที่สิ่งของถูกทับอัดยิ่งน้อย ช่องว่างก็จะยิ่งใหญ่ขึ้น 
โอกาสที่คนที่อาศัยช่อง 
ว่างเหล่านั้นหลบภัยจะไม่เป็นอันตรายก็ยิ่งมาก 

The next time you watch collapsed buildings, on television, count the 
"triangles" you see formed. They are everywhere. It is the most common 
shape. 

ครั้งต่อไปที่คุณดูอาคารที่ถล่มในโทรทัศน์ ลองนับ "สามเหลี่ยม" ที่เกิดขึ้นที่คุณเห็นดู มันทีอยู่เต็มไปหมด 
ทุกที่ เป็นรูปทรงที่เห็นได้มากที่สุดอยู่ทั่วไป 

TEN TIPS FOR EARTHQUAKE SAFETY 

สิบวิธีเพื่อความปลอดภัยยามแผ่นดินไหว 

1) Almost everyone who simply "ducks and covers" when buildings collapse 
are crushed to death. People who get under objects, like desks or cars, are 
crushed. 

1) เกือบทุกคนที่ "มุดและหาที่กำบัง" เมื่ออาคารถล่มถูกทับอัดจนตาย คนที่เข้าไปอยู่ใต้สิ่งของ อาทิ 
โต๊ะหรือรถยนต์ถูกอัดทับ 

2) Cats, dogs and babies often naturally curl up in the fetal position. 
You should too in an earthquake. It is a natural safety/survival instinct. 
You can survive in a smaller void. Get next to an object, next to a sofa, 
next to a large bulky object that will compress slightly but leave a void 
next to it. 

2) แมว หมา และเด็กทารก โดยธรรมชาติมักจะขดตัวในท่าเหมือนอยู่ในครรภ์มารดา คุณควรทำเช่น 
กันในกรณีแผ่นดินไหว มันเป็นสัญชาติญาณเพื่อความปลอดภัย/รักษาชีวิต คุณสามารถมีชีวิตรอดในช่อง 
ว่างที่เล็กกว่า ไปอยู่ข้างๆ สิ่งของ ข้างเก้าอี้โซฟา ข้างของหนักๆ ชิ้นใหญ่ๆ ที่จะบี้แบนไปบ้างแต่ยัง 
เหลือที่ว่างข้างๆ มันไว้ 

3) Wooden buildings are the safest type of construction to be in during an 
earthquake. Wood is flexible and moves with the force of the earthquake. If 
the wooden building does collapse, large survival voids are created. Also, 
the wooden building has less concentrated, crushing weight. Brick buildings 
will break into individual bricks. Bricks will cause many injuries but less 
squashed bodies than concrete slabs. 

3) อาคารไม้เป็นสิ่งก่อสร้างที่ปลอดภัยที่สุดที่จะอยู่ภายในขณะแผ่นดินไหว ไม้มีความยืดหยุ่นและเคลื่อน 
ตัวตามแรงของแผ่นดินไหว ถ้าอาคารไม้จะถล่มจะเกิดช่องว่างขนาดใหญ่เพื่อช่วยชีวิต และอาคารไม้ 
ยังมีน้ำหนักทับทำลายที่เป็นอันตรายน้อยกว่า อาคารอิฐจะแตกพังเป็นก้อนอิฐมากมาย ก้อนอิฐเหล่านี้ 
เป็นสาเหตุของการบาดเจ็บ แต่จะทับอัดร่างกายน้อยกว่าแผ่นคอนกรีต 

4) If you are in bed during the night and an earthquake occurs, simply roll 
off the bed. A safe void will exist around the bed. Hotels can achieve a 
much greater survival rate in earthquakes, simply by posting a sign on the 
back of the door of every room telling occupants to lie down on the 
floor, 
next to the bottom of the bed during an earthquake. 

4) หากคุณกำลังนอนอยู่บนเตียงตอนกลางคืนและเกิดแผ่นดินไหว เพียงกลิ้งลงจากเตียง ช่องว่างที่ 
ปลอดภัยจะเกิดรอบๆ เตียง โรงแรมจะสามารถเพิ่มอัตราผู้รอดชีวิตจากแผ่นดินไหวได้ โดยเพียงติด 
ป้ายหลังประตูในทุกห้องพักบอกให้ผู้เข้าพักนอนราบกับพื้นข้างๆ ขาเตียงระหว่างแผ่นดินไหว 

5) If an earthquake happens and you cannot easily escape by getting out the 
door or window, then lie down and curl up in the fetal position next to a 
sofa, or large chair. 

5) หากมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นและคุณไม่สามารถหนี้ออกมาง่ายๆ ทางประตูหรือหน้าต่าง ก็ให้นอนราบและ 
ขดตัวในท่าทารกในครรภ์ข้างๆ เก้าอี้โซฟาหรือเก้าอี้ตัวใหญ่ๆ 

6) Almost everyone who gets under a doorway when buildings collapse is 
killed. How ? If you stand under a doorway and the doorjamb falls forward 
or backward you will be crushed by the ceiling above. If the doorjamb falls 
sideways you will be cut in half by the doorway. In either case, you will 
be killed! 

6) เกือบทุกคนที่อยู่ตรงช่องประตูตอนตึกถล่มไม่รอด เพราะอะไร? หากคุณยืนอยู่ตรงช่องประตูและวง 
กบประตูล้มไปข้างหน้าหรือข้างหลัง คุณจะโดนเพดานด้านบนตกลงมาทับ หากวงกบประตูล้มออกด้านข้าง 
คุณจะถูกตัดเป็นสองท่อนโดยช่องประตู ไม่ว่ากรณีไหน คุณไม่รอดทั้งนั้น! 

7) Never go to the stairs. The stairs have a different "moment of 
frequency" (they swing separately from the main part of the building).The 
stairs and remainder of the building continuously bump into each other 
until structural failure of the stairs takes place. The people who get on 
stairs before they fail are chopped up by the stair treads - horribly 
mutilated. Even if the building doesn"t collapse, stay away from the 
stairs. The stairs are a likely part of the building to be damaged. Even if 
the earthquake does not collapse the stairs, they may collapse later when 
overloaded by fleeing people. They should always be checked for safety, 
even when the rest of the building is not damaged. 

7) อย่าใช้บันไดเด็ดขาด บันไดมี "ช่วงการเคลื่อนตัว" ที่แตกต่างไป 
(บันไดจะมีการแกว่งแยกจากตัวอาคาร) บันไดและส่วนที่เหลือของตัวอาคารจะชนกระแทกกันอย่างต่อ 
เนื่องจนเกิดปัญหากับโครงสร้างของบันได 
คนที่อยู่บนบันไดก่อนที่บันไดจะถล่มถูกตัดเป็นชิ้นโดยชั้น 
บันได--ถูกแยกส่วนอย่างน่าสยดสยอง ถึงอาคารจะไม่ถล่มก็ควรอยู่ห่างบันไดไว้ บันไดเป็นส่วนของ 
อาคารที่มีโอกาสถูกทำให้เสียหาย ถึงแม้แผ่นดินไหวจะไม่ได้ทำให้บันไดถล่ม มันอาจถล่มในเวลาต่อมา 
เมื่อรับน้ำหนักมากเกินไปจากคนที่กำลังหนี้ มันควรได้รับการตรวจสอบความปลอดภัยเสมอ ถึงแม้ส่วนที่ 
เหลือของอาคารจะไม่ได้รับความเสียหายก็ตาม 

8) Get near the Outer Walls Of Buildings or Outside Of Them if possible. 
It is much better to be near the outside of the building rather than 
the 
interior. The farther inside you are from the outside perimeter of the 
building the greater the probability that your escape route will be 
blocked. 

8) ไปอยู่ใกล้กำแพงด้านนอกของอาคารหรือออกจากอาคารถ้าเป็นไปได้ จะเป็นการดีกว่ามากที่จะอยู่ 
ใกล้ส่วนนอกของอาคารมากกว่าจะอยู่ที่ส่วนในของอาคาร คุณยิ่งอยู่ลึกเข้าไปหรือไกลจากบริเวณภาย 
นอกของอาคารมากเท่าไหร่ โอกาสที่ทางหนี้ของคุณจะถูกปิดกั้นยิ่งมีมาก 

9) People inside of their vehicles are crushed when the road above falls in 
an 
earthquake and crushes their vehicles; which is exactly what happened 
with the slabs between the decks of the Nimitz Freeway. The victims of the 
San Francisco earthquake all stayed inside of their vehicles. They were all 
killed. They could have easily survived by getting out and sitting or lying 
next to their vehicles. Everyone killed would have survived if they had 
been able to get out of their cars and sit or 
lie next to them. All the 
crushed cars had voids 3 feet high next to them, except for the cars that 
had columns fall directly across them. 

9) คนที่อยู่ภายในรถยนต์ถูกทับอัดเมื่อถนนด้านบนตกลงมาเพราะแผ่นดินไหวและทับรถของพวกเขา นี้เป็น 
สิ่งที่เกิดขึ้นกับแผ่นคอนกรีตระหว่างชั้นของถนนหลวงนิมิทซ์ ผู้เคราะห์ร้ายทั้งหมดจากแผ่นดินไหวที่ซาน 
ฟรานซิสโกอยู่ในรถของตัวเอง พวกเขาตายทั้งหมด พวกเขาสามารถมีชีวิตรอดได้ง่ายๆ ด้วยการออก 
จากรถและนั่งหรือนอนราบอยู่ข้างๆ รถตัวเอง คนที่ตายทุกคนอาจรอดได้ถ้าพวกเขาสามารถออกจากรถ 
และนั่งหรือนอนราบอยู่ข้างรถตัวเอง รถที่ถูกทับอัดทุกคันมีช่องว่างสูง 3 ฟุตอยู่ข้างๆ ยกเว้นรถที่ถูกเสา 
คาดตกทับกลางคันรถ 

10) I discovered, while crawling inside of collapsed newspaper offices and 
other offices with a lot of paper, that paper does not compact. Large 
voids are found surrounding stacks of paper. 

10) ผมค้นพบ--ขณะที่คลานเข้าไปในซากสำนักงานหนังสือพิมพ์และสำนักงานอื่นที่มีกระดาษจำนวน 
มาก--ว่ากระดาษไม่อัดตัว จะพบช่องว่างขนาดใหญ่รอบๆ กองกระดาษที่เรียงทับซ้อนกัน 
 
http://www.thaireaderclub.com/read.php?id=778 ที่มา


ผู้ตั้งกระทู้ team :: วันที่ลงประกาศ 2010-09-18 17:21:46


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.