เรียนอังกฤษ,เรียนอังกฤษ นนทบุรี,เรียนอังกฤษ สามัคคี,เรียนอังกฤษ ถนนสามัคคี,อยากพูดอังกฤษ คำศัพท์ในใบสมัครงานตอนที่ 1
ReadyPlanet.com


คำศัพท์ในใบสมัครงานตอนที่ 1


 

Application Form   แบบฟอร์มสมัครงาน
Application Letter จดหมายสมัครงาน
Applicant / Candidate  ผู้สมัครงาน
To be complete in own handwriting
เขียนใบสมัครด้วยลายมือตนเอง
Confidential  เป็นความลับ
Position applied for/Position sought/Position Desire
ตำแหน่งที่สมัคร/ต้องการ
Salary expected  เงินเดือนที่ต้องการ
Personal Data /Curriculum vitae (CV)/Bio Data/Data Sheet/ Resume
ประวัติส่วนตัว
Nationality  สัญชาติ
Race  เชื้อชาติ
Identification Card ( ID Card ) บัตรประชาชน
Issued by  ออกให้โดย
Maritial Status  สถานภาพสมรส
Single เป็นโสด  Married แต่งงานแล้ว   Widowed  เป็นหม้าย    Divorce  หย่าร้าง
Person to notify in case of emergency
บุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน
Certificate degree obtained
ประกาศณียบัตรหรือปริญญาที่ได้รับ
Military status
สถานภาพทางการทหาร
Experience / Previous employment
ประสบการณ์การทำงาน
Reason for leaving
เหตุผลที่ออกจากงาน (เก่า)
References / Referees
บุคคลอ้างอิง
Applicant Signature
ลายเซ็นผู้สมัคร
Reserved Officer"s Training Corps Course (ROTC)
หลักสูตร รด.
No Military Service Obligation
ไม่มีพันธะทางทหาร
Self employed
ทำงานส่วนตัว
Equivalent Qualification
คุณวุฒิเทียบเท่า
Letter of Reccommendation / Employment Certificate / Testimonial
จดหมาย/เอกสารรับรองการผ่านงาน
Birth Certificate  สูติบัตร
Vocational Certificate  ปวช.
Higher Vocational Certificate  ปวส.
Home Registration Certificate
ทะเบียนบ้าน
Dependent  ผู้อยู่ในอุปการะ
Extra-Curricular Activities
กิจกรรมนอกหลักสูตร
Special skill  ความชำนาญพิเศษ
Expert in  เชี่ยวชาญใน....
Negotiable  สามารถต่อรองได้
Guarantor  ผู้คำประกัน
Fringe Benefits   ผลประโยชน์ที่ลูกจ้างได้รับนอกจากรายได้ประจำ
Spouse  คู่สมรส
Date of attended  วันที่เข้าเรียน
Military Discharge Letter / Certificate of exemption from military service
ใบปลดประจำการทหาร

http://dictionary.meelink.com/webboard/index.php/topic,38762.0.html
 

ที่มา
 


ผู้ตั้งกระทู้ team :: วันที่ลงประกาศ 2010-09-20 17:00:08


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.