เรียนอังกฤษ,เรียนอังกฤษ นนทบุรี,เรียนอังกฤษ สามัคคี,เรียนอังกฤษ ถนนสามัคคี,อยากพูดอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletแผนผังเว็บไซด์
dot
Newletter

dot


free counters


การสอนภาษาอังกฤษ
วันที่ 05/08/2012   13:18:22

 การศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น


 A Study of Method of Learning and Teaching English by Utilizing Research Process   from Rural Resource Center

บทนำ จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พร้อมกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องและพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นบังคับ หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 24(5) กล่าวว่า ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้   รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ  มาตรา 30 กล่าวว่าให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา เป้าหมายของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานมีความคาดหวังว่า เมื่อผู้เรียนเรียนภาษาต่างประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา ผู้เรียนจะมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ การเรียนภาษาต่างประเทศช่วยให้ผู้เรียนมีวิสัยทัศน์กว้างไกลและเกิดความมั่นใจในการสื่อสารกับชาวต่างประเทศ โดยมีความภาคภูมิใจในภาษาและวัฒนธรรมไทย ( คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2544 : 2-3 )  จากการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยประสบปัญหาคือ นักเรียนมีเจตคติแง่ลบต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ   จากการทำแบบสอบถามนักเรียนจำนวน 715 คน เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยพบว่านักเรียนร้อยละ 70 ขาดแรงจูงใจในการเรียนและคิดว่าวิชาภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ เรียนแล้วไม่เข้าใจหรือไม่ชอบเรียน  ในขณะเดียวกันร้อยละ 80 ขาดความมั่นใจในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ เพราะแทบไม่ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เกิดความรู้สึกว่าภาษาอังกฤษเป็นเรื่องไกลตัว เนื่องจากสถานที่ตั้งโรงเรียนอยู่ในชนบท ค่อนข้างไกลจากตัวเมือง นักเรียนไม่เห็นความสำคัญของแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ในขณะที่ผู้ปกครองนักเรียนมีฐานะยากจน ไม่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ จากเจตคติด้านลบและบริบทของโรงเรียนที่ไม่เอื้อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยจึงสนในศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น                

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักดังต่อไปนี้
1) เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
2) เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษที่ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้
3) เพื่อเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษ

   วิธีการวิจัย    การวิจัยใช้การวิจัยในชั้นเรียน ( Action research ) มีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้
1) วิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน
2)วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
3)การจัดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษที่ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
4) ประเมินผลการจัดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษที่ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
5) สรุปผลการจัดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษที่ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น                
กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ที่เรียนภาษาอังกฤษในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2546 เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( purpose sampling ) เนื่องจากเป็นนักเรียนโปรแกรมวิทย์-คณิตย์และ สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 63 คน การเก็บข้อมูลใช้การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้เครื่องมือ ดังต่อไปนี้
1) แบบประเมินโดยเพื่อนนักเรียน
2) แบบประเมินผลงานของตนเอง
3) แบบประเมินผลงานโดยผู้ปกครอง
4) แบบประเมินโดยครู  
 
แบบสอบถามวัดแรงจูงใจ แบบประเมินการนำเสนอโครงงานโปสเตอร์ แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 10 แผน สื่อการเรียนการสอนที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ประกอบด้วย      
1) หอดูดาวเกิดแก้ว
2 ) อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติรัตนโกสินทร์
3) ฟาร์มเลี้ยงกบ
4) ฟาร์มเลี้ยงไก่
5) ไร่สับปะรด
6) นาข้าว  
 
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม SPSS/PC  Version 11.0 โดยใช้ t-test และการวิเคราะห์เนื้อหาจากแบบสอบถาม

  ผลการวิจัยและอภิปราย  
1.การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นประสบผลสำเร็จ นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนเพิ่มขึ้น โดยก่อนการทดลองนักเรียนประเมินตนเองมีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 31.11 หลังการทดลองเพิ่มขึ้นเป็น 42.80  การประเมินโดยเพื่อน  ครู และผู้ปกครอง หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนภาษาอังกฤษและสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง                
2.นักเรียนได้พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ จากการทำและนำเสนอโครงงานภาษาอังกฤษในรูปแบบโปสเตอร์                
3.นักเรียนได้เผยแพร่แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษ โดยนำเสนอแก่ผู้ปกครอง ชุมชนและในวารสารวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการและวารสารสานปฏิรูป

  ข้อเสนอแนะ   การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ผู้สอนควรดำเนินการดังนี้
1. ควรชี้แจง ทำความเข้าใจให้นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
2.  ควรติดต่อกับวิทยากรหรือภูมิปัญญาของท้องถิ่นในแหล่งเรียนรู้ ก่อนนักเรียนเข้าไปศึกษาแหล่งเรียนรู้

 เอกสารอ้างอิง

1. กระทรวงศึกษาธิการ. 2545.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พร้อมกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องและพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นบังคับ กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์คุรุสภา

2. กระทรวงศึกษาธิการ. 2544. คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พุทธศักราช 2544 กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์คุรุสภา.

 
หมายเหตุ เป็นงานวิจัยที่ได้รับทุนจากสำนักงานพื้นที่เขตการศึกษา กาญจนบุรีเขต 2 กระทรวงศึกษาธิการ งานวิจัยรูปเล่มจริงอยู่ที่สำนักงานพื้นที่เขตการศึกษา กาญจนบุรีเขต 2และที่นายขจิต ฝอยทอง
 
Section: Miscellaneous
Tags: การวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  researchers.in.th  english  research  ขจิต
Created: Sun, Nov 26, 2006 @ 03:51 PM   Modified: Wed, Aug 08, 2007 @ 02:27 AM   Size: 23604 bytes
 
 ที่มา http://researchers.in.th/blog/englishresearch/8เรียนรู้สร้างปัญญา<<<click
Copyright © 2010 All Rights Reserved.